Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Zahájí ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Zahájí od školního roku 2022/2023 u dětí s evidenčními čísly uvedenými v příloze. Výsledková listina

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Zahájí a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihočeského kraje.

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání, a to od úterý 19.04.2022 v úředních hodinách v kanceláři školy.

Datum zveřejnění: 19. 4. 2022

Mgr. Jana Hrabincová, ředitelka školy